Prikazivanje članaka po tagu Jelena Gori;ki

SLIKE KOJE MOŽETE NEMATI

Korelacija digitalne i realne slike

Jelena Guga

Tokom poslednjih petnaest godina, umetnica Jelena Gorički realizuje svoje radove u liminalnom prostoru između digitalnih medija i tradicionalnog slikarstva, ukazujući na ulogu novih tehnologija u transformaciji umetničkog dela, procesa njegove produkcije i same izlagačke prakse. Kroz različite cikluse koji obuhvataju digitalne slike ili predloške i slike kao materijalne objekte koje umetnica naziva realnim slikama, evocirajući dihotomiju virtuelnog i realnog i njihovo međusobno preplitanje i uslovljavanje, umetnica preispituje status umetničkog dela, njegovu materijalizaciju i dematerijalizaciju, ali i status umetnika kao autora u kontekstu sveopšte tehnologizacije društva, odnosno uticaja novomedijskih tehnologija kako na umetničke, tako i na društvene, političke i kulturalne prakse. U fokusu njenog rada je poetika piksela i pigmenta, koju u slikama otelotvoruje kroz refleksiju površnosti podražaja, simulacije intime, prezasićenosti informacijama i elektronskim vizuelnim podražajima i fluidnosti i prolaznosti same slike.

Digitalne slike proistekle iz kompjuterski manipulisanog predloška izlažu se u svojoj primarnoj elektronskoj formi (light box), ali one nisu zadržane isključivo u sferi virtuelnog, naprotiv. Umetnica briše granicu između apstraktnih, virtuelnih slika i materijalnih, realnih slika i proširuje egzistenciju virtuelnog njegovim transponovanjem u fizički prostor, odnosno reprodukovanjem digitalne slike u klasičnom slikarskom mediju. Međutim, čak i ove realne slike galerijskog formata izmiču tehnikama tradicionalnog slikarstva. Rukopis je oslobođen klasične likovnosti, narativ je zasnovan na površnosti podražaja elektronske sfere, a kolorit evocira i reprodukuje jarke tonove svetlosnog, elekronskog signala.

Strateškom inverzijom, analitika više ne dolazi po završetku umetničkog dela, već postaje polazna tačka stvaralačkog procesa, poništavajući time dominantnu ulogu čiste, sirove ekspresije umetničkog genija. U traganju za alatima koji će joj omogućiti da manuelno reprodukuje virtuelne alatke fotošopa (Photoshop), umetnica ulazi u polje hiperprodukcije, postajući tako i sama mašinom u stvaralačkom procesu: logika kompjutera postaje njena logika, njegove putanje - njene. Umetnička ekspresija ustupa mesto razmišljanju u slojevima, tj. lejerima fotošopa. Oni postaju putokaz ili osnovni princip u postupku koji je već realizovan u polju digitalne slike, a koji se ponavlja upotrebom četke i boje umesto elektronske table za crtanje.

U ovom procesu, klasično slikarstvo iz digitalnog okruženja crpi sadržaje i preuzimanjem jezika tog okuženja redefiniše pojam likovnosti. Sama osnova koju čine likovni elementi jedne slike transformiše se zahvaljujući pikselu, novoj ekranskoj ‘primarnoj čestici’. Piksel kao nosilac vizuelnog impulsa predstavlja odgovarajući ekvivalent čestice ili talasa kao nosioca te osnovne informacije vizuelnog impulsa klasičnom smislu, čime se uspostavlja aksiom piksel = pigment.

U samoj izlagačkoj praksi, Jelena Gorički primenjuje princip povratne sprege između realnog i virtuelnog, piksela i pigmenta, konstantno menjajući 'agregatno stanje' slike iz elekronskog u materijalno i obrnuto. Time odlazi korak dalje i realne slike izlaže u virtuelnoj 3D galeriji Elka, proširujuči tako tradicionalni galerijski ili bilo koji drugi izlagački prostor u virtuelni prostor, istovremeno vraćajući sliku u njeno primarno elektronsko okruženje. Drugim rečima, na delu je sinteza piksela i pigmenta, gde digitalni predložak više ne predstavlja antitezu realnoj slici, a realna slika punopravno egzistira u polju virtuelne realnosti.

Galerija Elka deo je većeg projekta pod nazivom Stanica. Stanica je digitalna platforma koja podržava neograničen broj umreženih virtuelnih galerija, od kojih je Elka samo jedna, a koje umetnicima omogućavaju stalne postavke mimo ograničenosti i uslovljenosti tradicionalnim sistemom izlagačkih praksi. Kao 3D aplikacija za mobilne uređaje i VR vizire, potpunim uranjanjem korisnika / posetilaca, galerija Elka pojačava doživljaj prisustva, odnosno teleprisustva, i  briše granicu između doživljaja realnog i virtuelnog galerijskog prostora.

Kategorija: Multimedija